Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonu yayınlandı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
ISO 3834-2 Kaynak Sertifikası
AD 2000 - PED Dökümcülük Sertifikası
Helal Gıda Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı
GlobalGAP Belgelendirmesi
İTU İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
BRC İngiliz Parekendecilik Komisyonu
IFS Uluslararası Gıda Standardı
AQAP Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Sistem Belgesi

AQAP Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Sistem Belgesi

5201 Sayılı Kanun Gereğince Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan "Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste" de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılması gerekmektedir. Bu kapsama girmeyen firmalar AQAP belgesi alması mümkün değildir.

QMCD İş Geliştirme Merkezi Belgelendirme için gerekli olan Danışmanlık Hizmetini müşterilerine ayrıcalıklı olarak sunmaktadır. İhtiyaç olması halinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

AQAP Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Doküman ve Belgeler

 

a. AQAP Kalite Güvence Sistem Belgelendirme müracaat yazısı

b. Firma Türkçe Kalite Sistem Dokümanının (Kalite El Kitabı (KEK) ve Türkçe Kalite Sistem Prosedürleri (KSP) bir kopyası ve gerek duyulduğunda talimatlar, formlar ve kalite standartları gibi diğer kalite dokümantasyonu (Standardizasyonu sağlamak amacıyla tüm doküman mavi klasör içerisinde olacaktır).

c. Firma Tanıtım Formu

ç. Milli Savunma Bakanlığı ile firma arasında imzalanan protokol

d. Ticaret sicil kaydı.

e. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet belgesi.

f. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından verilen "Kuruluş/Üretim Müsadesi Belgesi".

d, e ve f maddeleri TSK'ya bağlı kurum ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları için geçerli değildir.

 

AQAP Belgesi Verilmesi Talebinde Bulunan Firmalar Tarafından Yapılacak İşlemler :

 

a. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP'leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır.

b. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK ve KSP'lerini, standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde KGM'ye vererek, belge talebinde bulunacaktır.

c. Belgelendirme talebinde bulunacak firmalar, yönergenin İkinci Bölüm 1.b. maddesinde belirtilen müracaat için istenen belgeleri tam olarak başvuru sırasında teslim edeceklerdir.

ç. EK-Ç'de yer alan protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.

d. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde KGM tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD'de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere KGM'ye sunacaktır.

e. KSD'si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.

f. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine KGM'ce yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D'deki protokole göre hareket edecektir.

 

AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları :

 

a. Belgelendirmeye esas alınan KSD'de belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.

b. KSD'de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı değişiklikleri önceden KGM'ye bildirecektir. KGM, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.

c. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB.lığı heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.

ç. Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair KGM'yi bilgilendirecektir.

d. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi hâlinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak KGM'ye bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.

e. Firmanın; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştirmesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk. lığına bildirecektir. Firma bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın MTKY onayı ile AQAP belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi durumunda, belgelendirme işlemleri yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.

 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®