Fikri ve Sınai Tescil İşlemleri
Marka Tescil İşlemleri
Patent Faydalı Model Tescil İşlemleri
Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri
Coğrafi İşaretlerin Tescil İşlemleri
Entegre Devrelerin Tescil İşlemleri

Entegre Devrelerin Tescil İşlemleri

 

 

Entegre Devre  Topoğrafyasının Tanımı

Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra,  Entegre Devre Topoğrafyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Entegre Devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere  tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.

Entegre Devre  Topoğrafyası ile de; entegre Devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak ifade edilmektedir.

Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ve sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler,

İlgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen Entegre Devre 

Topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de bu haktan yararlanabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Entegre Devre  Topoğrafyalarını diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edileceğinin yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

Koruma Kapsamında Entegre Devre  Topoğrafyaları

Orijinal niteliğe sahip Entegre Devre  Topoğrafyaları, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur. Koruma; Entegre Devre  Topoğrafyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya Topoğrafyanın kendisi dışında  Topoğrafyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır. Bu korumadan yararlanma, yapısında koruma altına alınmış bir Entegre Devre  Topoğrafyası bulunduran entegre Devrenin, herhangi bir üründe kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.

Orijinal Entegre Devre  Topoğrafyası

Entegre Devre  Topoğrafyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve tasarlama sırasında Entegre Devre üreticileri ve Entegre Devre  Topoğrafyası tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal sayılmaktadır. Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir Entegre Devre   Topoğrafyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik  şartını taşıyorsa Entegre Devre  Topoğrafyası korumasından yararlanmaktadır.

Koruma Süresi

Entegre Devre Topoğrafyasına sağlanan korumanın başlangıcı; Entegre Devre Topoğrafyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.

Başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir. Entegre Devre  Topoğrafyası gizlilik gerektiren  hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş  yıl içerisinde Enstitüye tescil için başvurulmamışsa Entegre Devre Topoğrafyasını koruma hakkı talep edilememektedir.

Hak Sahipliği

Entegre Devre  Topoğrafyasını koruma hakkı, tasarlayıcısına veya onun hukukî haleflerine  aittir. Entegre Devre  Topoğrafyasının birden çok kişi tarafından tasarlandığı durumlarda ise aralarında  aksine bir sözleşme yoksa, koruma hakkı bu kişiler tarafından müştereken kullanılmaktadır.

Entegre Devre  Topoğrafyası Belgesinin Sahibine Sağladıkları

Bir Entegre Devre  Topoğrafyası hak sahibi, izni dışında yapılan aşağıdaki fiilleri önleme yetkisine sahiptir:

  1. Orijinal olma  şartlarını haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere, koruma  altındaki Entegre Devre  Topoğrafyasının bütününün veya bir kısmının, bir Entegre Devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılması.
  2. Korunan bir Entegre Devre  Topoğrafyasının, korunan Entegre Devre  Topoğrafyasını içeren bir entegre Devrenin ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış Entegre Devre  Topoğrafyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticarî amaçlı dağıtılması.

 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®