Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonu yayınlandı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
ISO 3834-2 Kaynak Sertifikası
AD 2000 - PED Dökümcülük Sertifikası
Helal Gıda Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı
GlobalGAP Belgelendirmesi
İTU İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
BRC İngiliz Parekendecilik Komisyonu
IFS Uluslararası Gıda Standardı
AQAP Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Sistem Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 

Bir yandan ilerleyen teknolojiyle yaşam kalitesi iyileşirken diğer yandan doğa riske edilmektedir. Teknoloji gelişimini bir kenara bırakamayacağımıza göre sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemeliyiz.  Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik kalkınma ile çevreye zarar verilmemesi gerektiğine dikkat çeken bir kavramdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken çevreye olan etkileşimlerini kontrol altına almalarını sağlayan uluslararası bir standarttır. Her türlü faaliyet çevre sisteminin bir parçasıdır. Bu nedenle faaliyetlerin sisteme zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

Artık sadece iyi ürün veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Olması gereken kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. 

Çevre Bilincinin Gelişimi

Çevre sorunları birden bire ortaya çıkmamış, sanayileşme ile birlikte hızla birikerek varlığını bugünlere taşımıştır. İnsan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararlar, doğanın kendini yenileyebilme becerisi nedeniyle bertaraf edileceği düşünülerek, hep göz ardı edilmiştir. Ancak nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte olumsuz çevre etkilerinin artışı doğayı zorlamaya başlamış ve 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen bilimsel teknolojik devrimin çevreye etkileri, çevre için koruma ve iyileştirme çalışmalarının ivedilikle yapılması gereğini gözler önüne sermiştir. Çevre kirliliğinin ülkeler ile değil, çevre etkilerinin yayılımı oranında sınırlı olması, çevreci gruplar, sanayi ve devlet, hatta devletler arası ilişkilerde sorunlar yaratmıştır. Artan nüfusa iş yaratma, besin sağlama ve ülkelerin kalkınma talepleri de dikkate alındığında, ekonomiden toplum bilimlerine dek pek çok noktada hayatımızı etkileyen çevre sorunları için, tüm dünya devletleri yeni çözümlere itmiştir. Özellikle "sıfır atık" üreterek "etkisiz" bir üretim modeli oluşturmanın imkansızlığı karşısında, çevrenin daha az kirletilerek üretim yapılmasına olanak sağlayan yöntemlerin araştırılması zorunlu olmuştur. İlk olarak 1969 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çevrenin korunması ve nüfus artışının azaltılması konularında üye ülkelere seslenmişti. Söz konusu sorunlar, 1968 yılında kurulmuş olan Roma Klubü'nün 'değişmek yada yok olmak' ikilemi üzerine hazırlanan raporla da gündeme getirilmişti. 'sıfır büyüme' tezi kabul görmemiş, 1972 yılında Çevre Konferansı düzenlenmiş ve 'tek bir dünyamız var' sloganı ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok kuruluşun çevreyle ilgilenmesine neden olmuştu.

 'Sıfır Büyüme' tezinden sonra çevre kalitesinin korunmasının yanı sıra, ekonomik kalkınmanın da sağlanabilmesi için 1972 yılında Stockholm Çevre Konferansında 'çevreyi dışlamayan kalkınma' stratejisi açıklanmıştı. Amaç doğal kaynaklardan adaletli bir şekilde yararlanmaktı. 'Çevreyi dışlamayan kalkınma' kavramı esasen çevre koruma ve ekonomik kalkınma arasında bir çelişki görmüyordu. Tarım politikalarında hem tarımsal gelişme hem de tarım topraklarının korunacağı düşünülüyordu. 

1970'li yıllarda ekonomik kalkınmanın yanında çevre kalitesinin de korunmasına çözüm olarak 'Sürdürülebilir Kalkınma' felsefesi tartışılmaya başlandı. Bu çözüm, doğal kaynakların tüketim hızının oluşum hızına paralelliğinin sağlanması esasına dayanıyordu. Kavram, 1987 yılında BM Çevre ve Kalkınma Komisyonunca yayınlanan 'Ortak Geleceğimiz' adlı raporda yer alarak yaygınlık kazanmaya başladı.  Sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini karşılama imkanlarını yok etmeden karşılamaktır.Herkesin temel gereksinimlerini karşılayabilmeyi ve kaynakların kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, teknolojinin yönünün belirlenmesi ve kurumsal değişiklikler yaşanırken insanlığın beklentilerinin dikkate alınmasını amaçlayan bir değişim sürecidir. 

Çevre sorunları ve ekonomik kalkınma, son 30 yıl içinde giderek yükselen bir tempoda tartışıldı ve bu tartışmalardan çıkan sonuçlardan hareketle yönetmelikler,idari tebliğler ve standartlar gibi uygulama şartlarını içeren yayınlar hızla çoğaldı. Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulanan ve sıkı bir disiplin olan EMAS bunlardan birisidir. ISO Eylül /1996'da, çevre boyutlarının kontrolü ve bertarafı konularında şartlar içeren ve özellikle kalkınmakta olan ülkelere uygun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standardını yayınladı. Uygulamaları hızla yayılan ve kabul gören ISO 14001 Standardı, çevre politikası, çevre amaçları/hedefleri ve çevre programları doğrultusunda çevre boyutlarının kontrolü ve bertarafına yönelik şartları içermektedir. 

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi; diğer yönetim sistemleri ile uyumlu, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan, çevre gerekliliklerini firma sistemi içine sokarak giderleri düşürmeye imkan veren, uygulandığı firmaya piyasada yüksek rekabet gücü sağlayan bir standarttır. 
Bu standardın temeli, firma yöneticileri tarafından tanımlanacak bir çevre politikasıdır. Bu politika, çevre kanunları ve şirket kuralları ile uyumlu olmalı, sürekli iyileştirme yapabilmeli ve kirlenmeyi engellemeye bağlılık göstermelidir. ISO 14001 sistemi, bu politikanın firma tarafından sürdürülmesi (yada dokümante edilmesi) için gerekli planlama, uygulama, kontrol, düzenleyici mekanizma ve yönetim denetimlerinden meydana gelir.

 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®